Projekty

Projekty

Zpět na výpis projektů

Strategické plánování

2009

Stručná charakteristika akce:

V roce 2008 do Mikroregionu Kahan přistoupilo 6 nových obcí, proto má akce za cíl aktualizovat Strategii rozvoje Mikroregionu Kahan a zpracovat Akční plán Mikroregionu Kahan pro roky 2009 – 2013.

Akce zahrnuje:

  • rozesílku a zpracování dotazníkového šetření;
  • 1 facilitované pracovní jednání s prezentaci výsledků dotazníkového šetření, stanovení strategické vize a cílů, získání projektových námětů;
  • zpracování námětů, aktualizaci strategie a vypracování akčního plánu – seznamu projektových záměrů s časovým určením jejich realizace;
  • prezentaci aktualizované Strategie rozvoje Mikroregionu Kahan a Akčního plánu Mikroregionu Kahan.

Celkové předpokládané náklady akce - 141 400,- Kč

Požadovaná výše podpory - Celková výše podpory: 70 700,- Kč, tj. 50 % výdajů.

JmK KÚ na své 17. schůzi 4.2.2009 schválil podporu dle předložené žádosti.

Zpět na výpis projektů