Úplná pravidla výtvarné soutěže „Soutěžte s Helenkou a permoníkem - jaro 2020“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel výtvarné soutěže „Soutěžte s Helenkou a permoníkem – jaro 2020“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem, respektive provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící a jeho zákonný zástupce souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete organizátorovi a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku. 

1. PRAVIDLA A PODMÍNKY soutěže „Soutěžte s Helenkou a permoníkem – jaro 2020“

1.1 Vyhlašovatelem, organizátorem, pořadatelem, provozovatelem a technickým správcem výtvarné soutěže „Soutěžte s Helenkou a permoníkem – jaro 2020“ (dále jen „Soutěž“) je Mikroregion Kahan DSO se sídlem Hutní osada 14, Zastávka u Brna, PSČ 664 84, IČ: 712 140 38 (dále jen „Organizátor”).

1.2 Kontaktní adresa Organizátora je Hutní osada 14, Zastávka u Brna, 664 84 (dále jen „kontaktní adresa“). Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Soutěže (dále jen „Pravidla”).

2. Podmínky účasti

2.1 Soutěže se může zúčastnit kterýkoliv zájemce do 15 let včetně, který vloží soutěžní obrázek či výtvor v elektronické podobě (dále jen „účastník“). Pravdivost musí potvrdit jeho zákonný zástupci v registraci.

2.2 Organizátor si z hlediska obsahu dává pouze dvě podmínky – u výtvoru s Helenkou musí být znázorněná červená kytka, u permoníka pak žlutě zářící lucerna.

3. Místo a doba konání Soutěže

3.1 Soutěž se koná v době od 14. 4. 2020 14:04:00 hod. Do 14. 5. 2020 24:00:00 hod. včetně (dále jen „doba konání akce“) prostřednictvím webu Organizátora www.mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan a facebookových stránek Organizátora www.facebook.com/mikroregionkahan/ (dále jen „místo konání akce“). 

4. Účast v Soutěži

4.1 Účastník vytvoří dílo s Helenkou či permoníkem, nebo oběma dohromady.

a) dílo musí být vytvořeno účastníkem

b) účastí v soutěži dává zákonný zástupce Účastníka Organizátorovi souhlas využít soutěžní příspěvky k dalším propagačním účelům

c) dílo nesmí mít nevhodný obsah podle pravidel společnosti Facebool lnc.

4.2 Účastník (jeho zákonný zástupce) vyplní registrační formulář:

a) s povinnými údaji jméno, uživatelské jméno, heslo a email

b) a potvrzuje tím, že dílo je vytvořené účastníkem a že souhlasí s jejím použitím na stránkách mikroregionkahan.cz/uzijtesikahana na sociálních sítích Organizátora

c) a potvrzuje tím, že účastník (jeho zákonný zástupce) četl pravidla a akceptujete jejich znění (včetně GDPR pravidel).

4.3 Po vlastním potvrzení registrace účastník (jeho zákonný zástupce) obdrží potvrzovací email o úspěšné registraci a může nahrát elektronickou podobu výtvoru Účastníka na www.mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan

4.4 Účastník (zákonný zástupce) vyplní popisek ve formátu "křestní jméno, věk, bydliště účastníka" (příklad Julie, 5 let, Rosice)

4.5  Po nahrátí elektronické verze díla se účastníkovi na stránkách www.mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan zobrazí zpráva “Vaše fotografie byla úspěšně uložena a přeposlána na schválení adminem stránek."

4.6 Až vše pověřená osoba Organizátora soutěže ("admin") zkontroluje, elektronická verze díla se objeví v galerii na  www.mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan a následně bude adminem sdílena i na facebookový profil "Mikroregion Kahan".

4.7 Účastníkům (zákonným zástupcům) je doporučeno elektronickou verzi díla sdílet přímo z facebookového profilu "Mikroregion Kahan", aby měl možnost získat nejvíce „To se mi líbí – Like“

4.8 Registrace elektronických verzí díla a sbírání „To se mi líbí - Like" bude probíhat výhradně během trvání soutěže.

4.9 Účastník může do soutěže poslat jededen výtvor.

4.10 Za účastníka, a tedy i případného výherce, je považováno dítě do 15 let včetně, jehož jméno se objeví pod elektronickou verzí díla. Zákonný zástupce vyplní údaje v registračním formuláři, potvrdí souhlas s pravidly Soutěže a v případě výhry bude kontaktován.

4.10.1 Účastník (zákonný zástupce) soutěže je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými a/nebo úplnými údaji, bude takový účastník ze soutěže vyloučen.

5. Výhry

5.1 Hlavní výhra:

 • Voucher na dětskou oslavu v hodnotě 2 000 Kč
 • 2 volné vstupenky do MPŽ (na jednu návštěvu)
 • 2 volné vstupy na Koupaliště Zbýšov (na jednu návštěvu)
 • Speciální kreativní překvapení od Mikroregionu Kahan

5.2 Druhé místo:

 • Balíček výtvarných potřeb v hodnotě 1 000 Kč
 • Speciální kreativní překvapení od Mikroregionu Kahan
 • 2 volné vstupenky do MPŽ (na jednu návštěvu)

5.3 Třetí místo:

 • Balíček výtvarných potřeb v hodnotě 500 Kč
 • Speciální kreativní překvapení od Mikroregionu Kahan
 • 2 volné vstupenky do MPŽ (na jednu návštěvu)

5.4 Čtvrté až desáté místo:

 • Vždy 1x 2 volné vstupenky do MPŽ (na jednu návštěvu)
 • Vždy 1x 2 volné vstupy na Koupaliště Zbýšov (na jednu návštěvu)

6. Vyhodnocení soutěže

6.1 První tři ceny budou určeny komisí výtvarníků, grafiků, marketingových specialistů a zástupců organizátora.

6.2 Čtvrté až desáté místo bude určen nejvyšším počtem „To se mi líbí – Like“ u jednotlivých elektronických verzích díla na facebookové stránce organizátora.

7. Oznámení a předání výhry

7.1  Výherci (zákonní zástupci) jsou informováni o výhře do 48 hodin formou e-mailu (v případě webové registrace)

8. Účast ve Fotosoutěži a zpracování osobních údajů

8.1 Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže (jeho zákonný zástupce) odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje, že byl seznámem s Poučením o zpracování osobních údajů, které je dostupné na www.mikroregionkahan/uzijtesikahan a je také součástí těchto pravidel.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Soutěž se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely.

9.2 Každý Účastník (jeho zákonný zástupce) se účastní soutěže s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka, si Organizátor vyhrazuje právo účastníka ze soutěže bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).

9.3 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem, je účastník (jeho zákonný zástupce) povinen Organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.

9.4 Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka v soutěži či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.

9.5 Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.

9.6 Organizátor akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.

9.7 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Fotosoutěž odložit, zkrátit dobu trvání Fotosoutěže, přerušit nebo zrušit Fotosoutěž bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

9.8 V případě, že dojde ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním Pravidel bude dostupný na webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

9.9 Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od Organizátora.

9.10 Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na Organizátorovi nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Organizátor vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.

9.11 Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, včetně profilů organizátora na sociálních sítích.

10. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje zákonný zástupce Účastníka Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platných a účinných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro realizaci příslušné soutěže, min. v následujícím rozsahu:

a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které zákonní zástupci Účastníků poskytnou v soutěžním komentáři, příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku. U příspěvku Účastníka musí být uvedeno křestní jméno dítěte, věk a místo bydliště. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.

b) Doba zpracovávání: do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla.

c) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher a marketingová propagace Organizátora.

d) Právní titul: souhlas zákonného zástupce Účastníka.

e) Zpracovatel osobních údajů: Organizátor.

f) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci soutěže, tj. výběr a kontaktování zákonných zástupců Výherců.

g) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí zákonným zástupcům Účastníků následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Organizátora uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Organizátora (viz bod 1 výše):

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Organizátor zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu zákonného zástupce Výherce, nemá vliv na výhru v soutěži;
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mikroregion Kahan, DSO

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
 • +420 602 126 391
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  administrativní záležitosti

© 2019 Mikroregionu Kahan dso