Úplná pravidla fotografické soutěže Mikroregionu Kahan „Tohle musíš vidět – Užijte si Kahan, podzim 2021“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže „Tohle musíš vidět – Užijte si Kahan, podzim 2021“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem, respektive provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete organizátorovi a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

1. PRAVIDLA A PODMÍNKY fotografické soutěže „Tohle musíš vidět - Užijte si Kahan, podzim 2021“

Vyhlašovatelem, organizátorem, pořadatelem, provozovatelem a technickým správcem fotografické soutěže „Tohle musíš vidět – Užijte si Kahan, podzim 2021“ (dále jen „Fotosoutěž“) je Mikroregion Kahan DSO se sídlem Hutní osada 14, Zastávka u Brna, PSČ 664 84, IČ: 712 140 38 (dále jen „Organizátor”).

Kontaktní adresa Organizátora je Hutní osada 14, Zastávka u Brna, 664 84 (dále jen „kontaktní adresa“). Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Fotosoutěže (dále jen „Pravidla”).

2. Podmínky účasti

2.1 Fotosoutěže se může zúčastnit kterýkoliv zájemce starší 15 let, který vloží snímek zachycující dění či místo v oblasti Mikroregionu Kahan (dále jen „účastník“). Pravdivost musí potvrdit popiskem s místem pořízení.

2.2 Z účasti ve Fotosoutěži jsou vyloučeny snímky, u kterých nebude popis, kde byly pořízeny a také ty, které prokazatelně nebyly pořízeny v oblasti Mikroregionu Kahan.

3. Místo a doba konání Fotosoutěže

3.1 Fotosoutěž se koná v době od 1.11. 2021 11:11:00 hod. do 5. 12. 2021 15:12:00 hod. včetně (dále jen „doba konání akce“) prostřednictvím webu Organizátora www.mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan a facebookových stránek Organizátora www.facebook.com/mikroregionkahan/ (dále jen „místo konání akce“). 

4. Účast ve Fotosoutěži

4.1 Účastník vyfotí fotografii v oblasti Mikroregionu Kahan

 1. a) fotografie musí být vyfotografovaná účastníkem
 2. b) účastí v soutěži dává Organizátorovi souhlas využít soutěžní příspěvky k dalším propagačním účelům
 3. c) na fotografii nesmí být nevhodný obsah podle pravidel společnosti Facebool lnc.

4.2 Účastník vyplní registrační formulář, kde povinné údaje jsou:

 1. a) jméno
 2. b) e-mail
 3. c) potvrzení, že fotka je vyfocená účastníkem a že souhlasí s jejím použitím na stránkách mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan, na sociálních sítích Organizátora a k dalším propagačním účelům
 4. d) potvrzení, že účastník četl pravidla a akceptujete jejich znění (včetně GDPR pravidel)

4.3 Účastník nahraje fotografii na www.mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan

4.4 Účastník vyplní popisek, kde byl snímek pořízen a pár slov o tom, proč je mu místo blízké, který se stane součástí soutěžní fotografie.

4.5 Účastník klikne na tlačítko “registrovat se do soutěže” a v tomto okamžiku se fotka začne nahrávat na server a účastníkovi přijde e-mail, že proces registrace provedl správně a fotografie je na nahraná na serveru.

4.6 Až vše pověřená osoba Organizátora soutěže zkontroluje, tak účastník obdrží potvrzovací e-mail, že vše proběhlo v pořádku (případně sdělí nedostatky vašeho příspěvku). Potvrzovací e-mail bude obsahovat:

 1. a) odkaz na unikátním stránku v “galerii” na mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan
 2. b) odkaz na přidaný příspěvek v Facebooku pro účely sdílení

4.7 Účastníkům je doporučeno fotku sdílet přímo z facebookového profilu www.facebook.com/uzijtesikahan, aby měl možnost získat nejvíce „To se mi líbí – Like“ a „Super“

4.8 Registrace fotografií a sbírání „To se mi líbí - Like“ a „Super“bude probíhat výhradně během trvání soutěže.

4.9 Účastník může do soutěže poslat maximálně tři své fotografie.

4.10 Za účastníka, a tedy i případného výherce, je považována osoba, jejíž údaje byly vyplněny v registračním formuláři a která potvrdila souhlas s pravidly Fotosoutěže. 

4.10.1 Účastník Fotosoutěže je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými a/nebo úplnými údaji, bude takový účastník z Fotosoutěže vyloučen.

4.10.2 Pro účely vyhodnocení Fotosoutěže je účastník identifikován na základě e-mailu, s nímž se zapojil do akce (tedy těch údajů, které uvedl v registračním formuláři). V případě výhry jsou výherci kontaktováni Organizátorem.

5. Výhry

5.1 Hlavní výhra:

 • Vyhlídkový let nad oblastí Kahanu (či dle přání) pro 3 osoby
 • Soukromá prohlídka rosického zámku a krytu CO v sezoně 2022 pro dvě osoby
 • Soukromá prohlídka zbýšovské těžní věžě Simson v sezoně 2022
 • 2 vstupenky do MPŽ na rok 2022
 • 2 vstupy na Minigolf Neslovice v sezoně 2022
 • kreativní pískovací sada

5.2 Druhé místo:

 • 2 vstupenky do MPŽ na rok 2022
 • chutná cena
 • 2 vstupenky do Kino Panorama
 • 2 vstupy na Minigolf Neslovice v sezoně 2022
 • kreativní pískovací sada

5.3 Třetí místo:

 • 2 vstupenky do MPŽ na rok 2022
 • chutná cena
 • 2 vstupy na Minigolf Neslovice v sezoně 2022
 • 2 vstupy na Koupaliště Zbýšov
 • kreativní pískovací sada

5.4 Čtvrté místo:

 • 2 vstupenky do MPŽ na rok 2022
 • 2 vstupy na Minigolf Neslovice v sezoně 2022
 • kreativní pískovací sada

5.5 Páté místo:

 • 2 vstupenky do MPŽ na rok 2022
 • 2 vstupenky do Kino Panorama 2022
 • kreativní pískovací sada

5.6 Šesté až desáté místo:

 • 2 vstupy na Koupaliště Zbýšov
 • kreativní pískovací sada

6. Vyhodnocení soutěže

6.1 První tři ceny budou určeny komisí profesionálních fotografů, odbornímků na marketing a zástupců organizátora.

6.2 Čtvrté až desáté místo bude určen nejvyšším počtem „To se mi líbí – Like“ či „Super“ u jednotlivých snímků.

7. Oznámení a předání výhry

7.1  Výherci (zákonní zástupci) jsou informováni o výhře do 48 hodin formou e-mailu (v případě webové registrace)

8. Účast ve Fotosoutěži a zpracování osobních údajů

8.1 Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže (jeho zákonný zástupce) odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje, že byl seznámem s Poučením o zpracování osobních údajů, které je dostupné na www.mikroregionkahan/uzijtesikahan a je také součástí těchto pravidel.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Fotosoutěž se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely.

9.2 Každý Účastník (jeho zákonný zástupce) se účastní soutěže s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka, si Organizátor vyhrazuje právo účastníka ze soutěže bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).

9.3 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem, je účastník (jeho zákonný zástupce) povinen Organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.

9.4 Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka v soutěži či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.

9.5 Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.

9.6 Organizátor akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.

9.7 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Fotosoutěž odložit, zkrátit dobu trvání Fotosoutěže, přerušit nebo zrušit Fotosoutěž bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

9.8 V případě, že dojde ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním Pravidel bude dostupný na webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

9.9 Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od Organizátora.

9.10 Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na Organizátorovi nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Organizátor vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.

9.11 Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, včetně profilů organizátora na sociálních sítích.

10. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje zákonný zástupce Účastníka Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platných a účinných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro realizaci příslušné soutěže, min. v následujícím rozsahu:

a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které zákonní zástupci Účastníků poskytnou v soutěžním komentáři, příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku. U příspěvku Účastníka musí být uvedeno křestní jméno dítěte, věk a místo bydliště. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.

b) Doba zpracovávání: do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla.

c) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher a marketingová propagace Organizátora.

d) Právní titul: souhlas zákonného zástupce Účastníka.

e) Zpracovatel osobních údajů: Organizátor.

f) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci soutěže, tj. výběr a kontaktování zákonných zástupců Výherců.

g) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí zákonným zástupcům Účastníků následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Organizátora uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Organizátora (viz bod 1 výše):

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Organizátor zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu zákonného zástupce Výherce, nemá vliv na výhru v soutěži;
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mikroregion Kahan, DSO

Pojďte si užít Mikroregion Kahan!

MIKROREGION KAHAN

 • Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
 • +420 602 126 391
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  web a sociální sítě
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  administrativní záležitosti

© 2019 Mikroregionu Kahan dso
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Facebok
Marketingové nástroje pro Facebook
Přijmout
Odmítnout